Konferenstips!

19:e-21:e september arrangeras konferensen ”Cycling without borders: Lessons from the DEMARRAGE – Eurovelo 15 – Rhine Route Project”. Konferensen äger rum i Basel och arrangeras av bland andra Eurovelo, Greenways och ECF (European Cyclist´ Federation).

För mer information om konferensen och för registrering klicka in här.

Fart och fläkt lockar MTB-turister!

Att cykla mountainbike (MTB) är en trend som lockar fler och fler som vill uppleva fart och fläkt, antingen på egen hand eller i grupp med guide. På många platser i Sverige görs det satsningar på MTB-turism, men precis som inom andra cykelturistområden upplevs det både finnas möjligheter och hinder.

I kontakt med aktörer inom MTB-turism är återkommande hinder märkning och avtal om leder med markägare samt avsaknad av goda samverkansformer, främst mellan näringsliv och kommun eller offentlig sektor.

I kontakt med David Skoog på Gotland Active, som ansvarar för guidade MTB-turer, menar att deras fokus är just guidade turer, detta för att kunderna ska få en riktigt bra upplevelse av cyklingen. Då lederna på inte är märkta menas det vara lätt att ”köra fel” vilket påverkar upplevelsen negativt. Gotland Active har försökt få till projekt för att märka upp leder, dock utan framgång då fungerade samverkansformer inte har kunnat skapas. Och det är framförallt avsaknaden av välfungerande samverkansformer mellan olika aktörer som hindrar denna turism från att få ett riktigt genomslag. Företag, klubbar, kommun behöver jobba tillsammans, både för uppmärkning av leder men även för att paketlösningar med service, boende, mat, reparationsmöjligheter med mera ska finnas på plats och fungera. Även om det saknas bitar i pusslet är förhoppningarna goda och fokus för Gotland Active är att genom lobbying, marknadsföring och sociala medier sprida MTB-cykling på Gotland och på så vis öka intresset.

Även i Brösarp i Skåne är förutsättningarna för MTB goda, men även här saknas en del ingredienser. Längs de flesta märkta vandringslederna är cykling tillåtet och i vissa områden även utanför stigarna. Detta och landskapet uppmuntrar såklart till MTB-cykling även om det inte finns några regelrätta slingor. Det har varit på tal att märka upp leder och kommunen och länsstyrelsen har varit viktiga samarbetspartners även om ingen tagit på sig huvudmannaskapet för att få till utmärkning av MTB-slingor. Även här är märkning av leder och fungerade samverkansformer de mest påtagliga hindren.

I Bergslagen, Sveriges största MTB-område, har det och finns det en välfungerande samverkansform mellan områden (oftast kommun), föreningar och olika projekt där Regionförbundet har hållit ihop helheten.

Katarina Rönnbacka Nybäck, projektledare Bergslagen Cycling, menar att Regionförbundet även har tagit fram kartor och skyltar samt skött marknadsföring av området. När det gäller huvudmannaansvar ligger det oftast hos kommun, men ibland hos en förening, dessa ansvarar för avtal med markägare. Kommunerna stöttar även lederna med årliga bidrag, dessutom finns det en skötselpott där pengar från kartförsäljning hamnar. Att kommunerna är engagerade har olika anledningar, men en är att de hoppas och ser nyttan av turismen i form av övernattande gäster, restaurangbesök, m.m. som generar skatteintäkter. Katarina menar vidare att satsningarna har generat mycket positivt i kommunerna, bland annat i form av nystartade företag, cykelföreningar, evenemang men även att nya barn och vuxna har börjat cykla. Framgångsreceptet, förutom det breda stödet och många goda viljor är Regionförbundets stöd med samlad information, en bra hemsida samt gemensamma riktlinjer för skötsel och skyltning i de olika områdena.

Trots att det mest blåser positiva vindar inom MTB i Bergslagen behövs lederna ständigt utvecklas och Katarina påpekar också några problemområden. Likt andra berättelser uppkommer emellanåt problem där t.ex. 9 av 10 markägare säger ja, men den sista säger nej och inte vill släppa fram och genom cyklister, vilket påverkar led-dragningar där det även hänt att tänkte leder inte kunnat genomföras.

Ytterligare problemområden har varit att cross- och fyrhjulingsförare kört på lederna tidigt under våren, inte bara är det olagligt dessutom förstörs lederna med skador som inte alltid läker tills säsongen på allvar börjar eller alls på en säsong. Att komma till rätta med detta är inte lätt, men kontakt med föreningar och uppmaningar såsom att fotografera och anmäla får förhoppningsvis effekten att det upphör.

Lästips från Tillväxtverket!

På Tillväxtverkets hemsida finns det en mängd material som publikationer och statistik rörande turism i Sverige. Här presenteras övergripande ett axplock, för att läsa mer klicka er in på Tillväxtverkets hemsida här.

Publikationen ”Fakta om svensk turism” från 2012 visar turismens effekter utifrån ”ekonomi, export och sysselsättning samt volymer, beteenden, utbud och efterfrågan”. De 92 sidorna innehåller många intressanta stycken, bland annat utmaningar och utveckling samt turismens effekter på ekonomin och sysselsättningen.

Det menas bland annat:

Om Sverige skall ha en hög attraktionskraft som turistland och en långsiktigt konkurrenskraftig turistnäring, förutsätts mer än att turismen växer i relation till en i övrigt svag utveckling av Sveriges ekonomi. Det som krävs för att skapa en långsiktigt hållbar tillväxt är en stärkt internationell konkurrenskraft. Sverige har goda förutsättningar att ta del av den förväntade ökningen av turismen och resandet på global nivå, men för att uppnå detta krävs att kunskapen om vad som skapar attraktionskraft ökar. Det är inte i första hand hos de entreprenörer som är verksamma inom sektorn, utan framför allt hos de offentliga aktörerna som denna kunskap måste stärkas. Detta eftersom de offentliga har en betydligt tyngre och mer avgörande inverkan på sektorns möjligheter att utvecklas än man har för många andra sektorer inom den svenska ekonomin.

Vidare:

”Ofta är intentionerna hos de förvaltningar som ansvar för dessa frågor goda, men man saknar ofta insikt i och kunskap om den egna förvaltningens avgörande betydelse för turismens förutsättningar att utvecklas. Det förekommer också att man hanterar de turistiska utvecklingsfrågorna separerade från övriga planerings­, investerings­, och utvecklingsfrågor. För att nå framgång förutsätts därför ett ökat samarbete mel­lan näringen, turismföreträdare, samhällsplanerare och övriga förvaltningar. Gemensamma miljömål, omsorg om den fysiska miljön, hög kvalitet på aktiviteter och arrangemang samt bevarande av och tillgängliga natur­ och kulturmiljöer har en avgörande betydelse för att skapa attraktionskraft.

För att läsa hela publikationen, klicka här  och följ sedan anvisningarna.

I Publikationen ”Kommunicera turism på nätet” från 2009 beskrivs internetbaserad kommunikation från de flesta infallsvinklar, ett väldigt intressant dokument för alla som jobbar inom cykelturism, där kommunikation via internet är ett absolut måste för att nå ut och sprida information.

Här menas det bland mycket annat att:

De ökade möjligheterna att nå ut med information kan uppfattas som såväl en möjlighet som en svårighet. Den som använder sig av rätt strategi når lättare ut till sin målgrupp. Svårigheten ligger i den ökade konkurrensen, samt risken att försvinna i mediebruset. Att Internet idag allt mer handlar om tvåvägskommunikation och interaktivitet ställer ytterligare krav.”

Rapporten handlar även om konsumenten utifrån ett beteende- och framtidsperspektiv; att bygga ett varumärke och en affärsmodell som speglar verksamheten; att identifiera sin målgrupp för att utforma och bygga webbplats efter dem; e-handelsprocessen där bokning/köp på internet blir allt vanligare; hur närvaro i sociala medier ger ökade möjligheter till interaktion, dialog, och utbyte av erfarenheter; även trender och framtidsutsikter diskuteras.

För att läsa hela publikation, klicka här  och följ sedan anvisningarna.

För att nå huvudsidan för information om turism klicka här, nyhetsarkivet med samlat material här, och för Tillväxtverkets nyhetsbrev här.