Fart och fläkt lockar MTB-turister!

Att cykla mountainbike (MTB) är en trend som lockar fler och fler som vill uppleva fart och fläkt, antingen på egen hand eller i grupp med guide. På många platser i Sverige görs det satsningar på MTB-turism, men precis som inom andra cykelturistområden upplevs det både finnas möjligheter och hinder.

I kontakt med aktörer inom MTB-turism är återkommande hinder märkning och avtal om leder med markägare samt avsaknad av goda samverkansformer, främst mellan näringsliv och kommun eller offentlig sektor.

I kontakt med David Skoog på Gotland Active, som ansvarar för guidade MTB-turer, menar att deras fokus är just guidade turer, detta för att kunderna ska få en riktigt bra upplevelse av cyklingen. Då lederna på inte är märkta menas det vara lätt att ”köra fel” vilket påverkar upplevelsen negativt. Gotland Active har försökt få till projekt för att märka upp leder, dock utan framgång då fungerade samverkansformer inte har kunnat skapas. Och det är framförallt avsaknaden av välfungerande samverkansformer mellan olika aktörer som hindrar denna turism från att få ett riktigt genomslag. Företag, klubbar, kommun behöver jobba tillsammans, både för uppmärkning av leder men även för att paketlösningar med service, boende, mat, reparationsmöjligheter med mera ska finnas på plats och fungera. Även om det saknas bitar i pusslet är förhoppningarna goda och fokus för Gotland Active är att genom lobbying, marknadsföring och sociala medier sprida MTB-cykling på Gotland och på så vis öka intresset.

Även i Brösarp i Skåne är förutsättningarna för MTB goda, men även här saknas en del ingredienser. Längs de flesta märkta vandringslederna är cykling tillåtet och i vissa områden även utanför stigarna. Detta och landskapet uppmuntrar såklart till MTB-cykling även om det inte finns några regelrätta slingor. Det har varit på tal att märka upp leder och kommunen och länsstyrelsen har varit viktiga samarbetspartners även om ingen tagit på sig huvudmannaskapet för att få till utmärkning av MTB-slingor. Även här är märkning av leder och fungerade samverkansformer de mest påtagliga hindren.

I Bergslagen, Sveriges största MTB-område, har det och finns det en välfungerande samverkansform mellan områden (oftast kommun), föreningar och olika projekt där Regionförbundet har hållit ihop helheten.

Katarina Rönnbacka Nybäck, projektledare Bergslagen Cycling, menar att Regionförbundet även har tagit fram kartor och skyltar samt skött marknadsföring av området. När det gäller huvudmannaansvar ligger det oftast hos kommun, men ibland hos en förening, dessa ansvarar för avtal med markägare. Kommunerna stöttar även lederna med årliga bidrag, dessutom finns det en skötselpott där pengar från kartförsäljning hamnar. Att kommunerna är engagerade har olika anledningar, men en är att de hoppas och ser nyttan av turismen i form av övernattande gäster, restaurangbesök, m.m. som generar skatteintäkter. Katarina menar vidare att satsningarna har generat mycket positivt i kommunerna, bland annat i form av nystartade företag, cykelföreningar, evenemang men även att nya barn och vuxna har börjat cykla. Framgångsreceptet, förutom det breda stödet och många goda viljor är Regionförbundets stöd med samlad information, en bra hemsida samt gemensamma riktlinjer för skötsel och skyltning i de olika områdena.

Trots att det mest blåser positiva vindar inom MTB i Bergslagen behövs lederna ständigt utvecklas och Katarina påpekar också några problemområden. Likt andra berättelser uppkommer emellanåt problem där t.ex. 9 av 10 markägare säger ja, men den sista säger nej och inte vill släppa fram och genom cyklister, vilket påverkar led-dragningar där det även hänt att tänkte leder inte kunnat genomföras.

Ytterligare problemområden har varit att cross- och fyrhjulingsförare kört på lederna tidigt under våren, inte bara är det olagligt dessutom förstörs lederna med skador som inte alltid läker tills säsongen på allvar börjar eller alls på en säsong. Att komma till rätta med detta är inte lätt, men kontakt med föreningar och uppmaningar såsom att fotografera och anmäla får förhoppningsvis effekten att det upphör.

Lästips från Tillväxtverket!

På Tillväxtverkets hemsida finns det en mängd material som publikationer och statistik rörande turism i Sverige. Här presenteras övergripande ett axplock, för att läsa mer klicka er in på Tillväxtverkets hemsida här.

Publikationen ”Fakta om svensk turism” från 2012 visar turismens effekter utifrån ”ekonomi, export och sysselsättning samt volymer, beteenden, utbud och efterfrågan”. De 92 sidorna innehåller många intressanta stycken, bland annat utmaningar och utveckling samt turismens effekter på ekonomin och sysselsättningen.

Det menas bland annat:

Om Sverige skall ha en hög attraktionskraft som turistland och en långsiktigt konkurrenskraftig turistnäring, förutsätts mer än att turismen växer i relation till en i övrigt svag utveckling av Sveriges ekonomi. Det som krävs för att skapa en långsiktigt hållbar tillväxt är en stärkt internationell konkurrenskraft. Sverige har goda förutsättningar att ta del av den förväntade ökningen av turismen och resandet på global nivå, men för att uppnå detta krävs att kunskapen om vad som skapar attraktionskraft ökar. Det är inte i första hand hos de entreprenörer som är verksamma inom sektorn, utan framför allt hos de offentliga aktörerna som denna kunskap måste stärkas. Detta eftersom de offentliga har en betydligt tyngre och mer avgörande inverkan på sektorns möjligheter att utvecklas än man har för många andra sektorer inom den svenska ekonomin.

Vidare:

”Ofta är intentionerna hos de förvaltningar som ansvar för dessa frågor goda, men man saknar ofta insikt i och kunskap om den egna förvaltningens avgörande betydelse för turismens förutsättningar att utvecklas. Det förekommer också att man hanterar de turistiska utvecklingsfrågorna separerade från övriga planerings­, investerings­, och utvecklingsfrågor. För att nå framgång förutsätts därför ett ökat samarbete mel­lan näringen, turismföreträdare, samhällsplanerare och övriga förvaltningar. Gemensamma miljömål, omsorg om den fysiska miljön, hög kvalitet på aktiviteter och arrangemang samt bevarande av och tillgängliga natur­ och kulturmiljöer har en avgörande betydelse för att skapa attraktionskraft.

För att läsa hela publikationen, klicka här  och följ sedan anvisningarna.

I Publikationen ”Kommunicera turism på nätet” från 2009 beskrivs internetbaserad kommunikation från de flesta infallsvinklar, ett väldigt intressant dokument för alla som jobbar inom cykelturism, där kommunikation via internet är ett absolut måste för att nå ut och sprida information.

Här menas det bland mycket annat att:

De ökade möjligheterna att nå ut med information kan uppfattas som såväl en möjlighet som en svårighet. Den som använder sig av rätt strategi når lättare ut till sin målgrupp. Svårigheten ligger i den ökade konkurrensen, samt risken att försvinna i mediebruset. Att Internet idag allt mer handlar om tvåvägskommunikation och interaktivitet ställer ytterligare krav.”

Rapporten handlar även om konsumenten utifrån ett beteende- och framtidsperspektiv; att bygga ett varumärke och en affärsmodell som speglar verksamheten; att identifiera sin målgrupp för att utforma och bygga webbplats efter dem; e-handelsprocessen där bokning/köp på internet blir allt vanligare; hur närvaro i sociala medier ger ökade möjligheter till interaktion, dialog, och utbyte av erfarenheter; även trender och framtidsutsikter diskuteras.

För att läsa hela publikation, klicka här  och följ sedan anvisningarna.

För att nå huvudsidan för information om turism klicka här, nyhetsarkivet med samlat material här, och för Tillväxtverkets nyhetsbrev här.

 

Cykelturismsatningar i Europa

Denna uppdatering berättar om några EU-projekt som berör turism, cykelturism och hållbart resande. Trevlig läsning!

SEEMORE  http://www.seemore-project.eu/
EU-projektet SEEMORE ämnar introducera energieffektiva transportlösningar för besökare och turister i åtta turisttäta kustregioner i Europa. Bland de deltagande regionerna finns bland andra spanska Barealerna (ES), Forli-Cesena, (IT), Pomerania (PL), Madeira (PT), samt svenska Bohuslän.

Åtgärder inom SEEMORE är indelade i tre områden: 1) information, marknadsföring och medvetandegörande av hållbar mobilitet, 2) incitament för höjd användning samt 3) alternativ inom hållbar mobilitet. Målen är: ökad medvetenhet om alternativ för hållbart resande inom regionen; ökat samarbete mellan turism- och mobilitetssektorer; att ändra besökande och turisters resmönster mot mer hållbara sätt att resa; samt att dela och kommunicera erfarenheter från de olika SEEMORE-projekten.

Om Bohuslänregionen menas det vara en utbredd bilanvändning bland turister samt att kollektivtrafiksystemet inte är särskilt användarvänligt. Bohusläns engagemang i SEEMORE har det tydliga målet att göra det lättare för turister och besökare att välja mer energieffektiva sätt att resa.

Mer om Bohusläns medverkan i SEEMORE finns här
Vill ni prenumerera på nyhetsbrev från SEEMORE, klicka här

 
STARTER http://www.starter-project.eu/
Sustainable Transport for Areas with Tourism through Energy Reduction (SMARTER) är ett projekt tillsatt av den Europeiska kommissionen med målet att reducera transporters energianvändning och växtgasutsläpp med 10 %. Detta genom skapandet av lokala nätverk där aktörer tillsammans utvecklar och implementerar lokala resplaner (Local Travel Plan Networks) som passar deras behov och ambitioner.

Destinationer som är med i STARTER är Balaton (HU), Fuerteventura (ES), Kos (GR), Noordwijk (NL) och Werfenweng (A). Dessa regioner har gemensamt att de har många turister under specifika perioder under året, vilket medför ökade trafikproblem. STARTER utvecklades för att komma till rätta med problemen genom att uppmuntra hållbara lösningar. Detta genom bred samverkan mellan trafik, turism-, miljöorganisationer samt lokala och regionala myndigheter. Genom STARTER skapar de medverkande aktörerna en gemensam strategi för att klara utmaningarna av ökad trafik under turistsäsong. Positiva effekter av STARTER menas vara: ökat lokalt samarbete, implementerandet av innovativa lösningar, skapandet av hållbara transportsystem, långsiktiga lösningar samt tillvaratagandet av marknadsmöjligheter.  Läs mer om STARTER här http://www.starter-project.eu/ där det i den högra spalten på hemsidan finns en länk om för att följa deras nyhetsbrev.


European Greenways Association
http://www.greenwayseurope.org/
European Greensways Observatory (EGWO) är en plattform för ”greenways”, gröna vägar eller grönvägar (vilken översättning känns bäst?). Målet med EGWO är bland annat att samla in information om ”grönvägar” i Europa för att skapa en användbar databas för allmänheten och organisationer vilka arbetar med att skapa, utveckla och marknadsföra dessa leder, vägar och rutter.

En grön väg, eller grönväg är en separerad led eller väg för icke-motoriserad trafik. Dessa grönvägar karaktäriseras av: lämplighet i bredd, lutning och beläggning för att säkerställa så att leden eller vägen når en bred grupp användare. Dessa grönvägar är ofta lokaliserade på gamla järnvägsspår, dragvägar (towpaths), pilgrimsleder och liknande.

Har du en led, väg eller rutt i din kommun eller region som kan klassas som grönväg? Vill du skicka information till EGWO? Klicka här och följ instruktionerna.

Även European Greenways Association har ett nyhetsbrev. Formulär hittas i den högra spalten, klicka här.

Turismdebatt, turistvecka och cykla i skärgården

Denna uppdatering tipsar om debattartikel om cykelleder och utveckling av cykelturism, samt en hel vecka av cykel och cykla i skärgården. Håll till godo!

Debatt om cykelturism
Roland Gustbée, Per Kågeson, Eddie Forsman och Lars ”Laban” Bengtsson debatterar tillsammans i Svenska Dagbladet (24 mars 2014) och pekar på problem med markankomst som en starkt motverkande faktor för utvecklingen av Sverige som cykelturistnation.

Att Sverige har potential att bli en ledande cykelturismnation är vi många som tror på och jobbar för, likaså är det nog många som vet och tycker det finns diverse hinder på vägen. Ett stort steg i rätt riktning är såklart möjligheten att bygga ut cykelleder och infrastruktur till de områden som är intressanta. Och här finns ett stort hinder menas det: nämligen markåtkomst. Författarna menar bland annat att ”svårigheterna att få tillgång till mark för felande länkar bottnar i att cykelväg enligt väglagen inte betraktas som väg. Därmed är inte lagens bestämmelser om markinlösen tillämpliga”. Denna problematik påverkar direkt möjligheterna att bygga den bästa möjliga leden där omvägar och sämre kvalitet blir valet framför led-dragningar som gynnat både användare och runtomkring-tjänster. Värdet av cykelturismen i Sverige beräknas uppgå till cirka 150-200 miljoner kronor, men för en ökad marknad och att få en större del av de cirka 50-100 miljarder cykelturismen omsätter i Europa är markankomst såklart avgörande.

Att inte kunna optimera leder sätter stora värden på spel och i slutändan har det en stor och direkt påverkan på Sveriges möjligheter att bli en riktigt bra cykelturismnation. För att läsa hela debattartikeln klicka här.

En interpellation baserad på artikeln har lämnats in av Monica Green (S), läs den här: Interpellation om markåtkomst för cykelleder

En vecka av cykelturism
Mellan den 27 jul och 1 augusti 2014 arrangeras Cykelfrämjandets Cykelturistvecka i Motala. Det blir en vecka av cykling, bland annat längs Göta Kanal, Nordens största insjöbad Varamobaden samt ”kulturhistoriska sevärdheter och natursköna områden”. Vill du veta mer om programmet, cykelledssatsningar i området och kanske till och med är sugen på en veckas inspirerande cykling? Klicka här.

Cykla i Skärgården – från projekt till produkt!
Under mars i år avslutades cykelprojektet Skepp o´hoj som pågått i cirka tre års tid, och drevs som ett Terra et Mare-projekt i bred samverkan mellan Göteborg Stad, Kungälv, Stenungssund, Tjörn, Orust och Uddevalla kommun. Projektägare var Södra Bohuslän Turism, och den färdiga produkten som kom ur projektet heter nu Cykla i Skärgården.

Cykla i Skärgården innefattar kartor, cykelpaket, hemsida, reklamfilm, cykeluthyrningar med mera. Projektledarna Ann Haraldsson och Karin Gesouli menar att produkten har en enorm potential där de har märkt att det finns en stor efterfrågan på marknaden efter rekreativ cykling och bra cykelturismprodukter. Redan efter första året har de sett en markant ökning av personer som hoppat på sadeln i regionen.

Under 2014 kommer produkten bli ännu bättre genom ökad marknadsföring i form av en film och spridning i sociala medier samt förbättrade paket och ökad skyltning för ännu bättre tillgänglighet. Skyltning kommer att ske genom Trafikverket, och missade ni förra uppdateringen och länken till Trafikverkets ”Cykelleder för rekreation och turism” kan ni klicka här för att läsa mer.

Framgångsreceptet tycks vara en bred samverkan mellan aktörer från kommuner, företagare, turistbranschen där många har trott på projektet och jobbat hårt för att få till den produkt som finns idag och som kommer kunna utvecklas ytterligare i framtiden. Trots att många delar är på plats finns det fortsatt mycket att jobba med och förbättra. De största utmaningarna och behoven framöver är enligt projektledare infrastrukturella. Byggande av fler säkra cykelvägar och mer och bättre båtlinjer som binder samman destinationer i kustbandet är behövliga för att lyfta produkten till nästa nivå.

Sammantaget har projektet och produkten fått mycket positiv respons, så det är väl bara att bli inspirerade av dem och de inblandades arbete och önska Cykla i Skärgården lycka till på sin fortsatta resa! Läs mer här.

Inspiration från Tjeckien

DanielM

Daniel Mourek från Tjeckien med närmare 15 år inom turism och cykelturism och som sedan början av året sitter i styrelsen på ECF (European Cyclists´ Federation) gästade den 5 maj Region Halland för ett informellt cykelseminarium. Under seminariet presenterade Daniel ECF:s arbete och EuroVelo-satsningar för representanter från b.la. Kattegattsleden, Sydostleden samt Halmstad och Laholms kommuner. Under seminariet diskuterades även den svenska kontexten, vilka möjligheter och hinder som finns samt hur verkande inom området kan gå tillväga för att göra svenska cykelleder mer tillgängliga och attraktiva. Daniel Mourek har skrivit om sitt besök här.

Daniel Mourek presenterade ECF som bland annat jobbar med EuroVelo där målet är att det via 2020 ska finnas ett europeiskt cykelnät som kan vara en drivande faktor i att göra Europa till en attraktiv cykeldestination. Daniel Mourek menar att det inte finns något liknande i någon del av världen och att Europas länder har stor potential att locka till sig cykelturister. EuroVelo 7 är tänkt att gå igenom Sverige, rutten är inte helt klar men sträckan genom Sverige är en del mellan Nordkap och Medelhavet. För information om EuroVelo 7 klicka här, samtliga EuroVelo leder klicka här, och för att titta på kriterierna som en led måste uppfylla för att vara en EuroVelo-led klicka här.

Cykelturism är i många andra europeiska länder en miljonindustri och många länder har också kommit långt i sitt arbete, inte minst Tyskland och Schweiz men även Danmark och Tjeckien gör nu stora satsningar inom området. Självklart finns det skillnader mellan länder i vad som kan göras och inte, och i den svenska kontexten är Trafikverkets ”Cykelleder för rekreation och turism” från början av 2014 central för utvecklingen av cykelleder. Daniel Mourek menar att ett fortsatt hårt arbete, lobbyverksamhet och bred samverkan mellan olika aktörer i samhället kommer att skynda på utvecklingen mot ett mer cykelturismvänligt klimat. Sverige är också en välkänd destination i turistvärlden med många attraktioner, således har Sverige en enorm potential att bli en välkänd och bra cykelturistdestination.

För att nå dit pekar Daniel Mourek på vikten att utnyttja det som är speciellt med sin region och det som finns längst sin led. Självklart kan andra etablerade och attraktiva leder inspirera men det är viktigt att lägga fokus på sin led för att göra den så attraktiv som möjligt och för att särskilja den gentemot andra.

För de som jobbar för utvecklingen av cykelleder i Sverige tipsar Daniel Mourek bland annat om följande:

- Samverkansformer, roll- och ansvarsfördelning måste vara klart från början för att undvika otydligheter och för att minska möjliga konflikter.

- Ledens infrastruktur måste vara bra och funktionell och måste finnas på plats. Det gäller dels cykelvägarna dels skyltning.

- Pengar till den ansvariga organisationen, så att den kan överleva och utvecklas och undvika att bara bli ett projekt som tar slut och läggs ner.

- Marknadsföring av leden samt framtagande av material kan tas fram tidigt då det tar tid att etablera en cykelled eller en cykelregion. Tänk på vikten av ett gemensamt ”språk” gällande skyltning, logos, material, m.m.

- Viktigt med aktivt nätverkande. Främst inom cykelturism eller turismområdet, men även inom infrastruktur, mobilitet, intermodalitet m.m. genom att närvara och medverka på seminarium, konferenser, event, etc.

- Förståelse för turisternas perspektiv och önskningar är avgörande. Leder, paket och upplevelser måste vara anpassade för användarna annars kommer det tappa sin attraktionskraft och således inte överleva i längden. Att jobba bort osäkerheter kan vara ett effektivt sätt att förbättra bland annat information.

- Tänk på att det är en process som aldrig tar slut då en bra led inte är ett engångsprojekt utan något som skall fortlöpa över en lång tid. Nya medverkande aktörer, ny infrastruktur, skyltning eller vad det än kan vara behöver information som ständigt uppdateras, vilket också kräver att en fungerande organisation står bakom.